صفحه اصلی > AFILIATION > وابستگی سازمانی مرکز ثبت 

 

English

Hormozgan Cancer Registry, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

فارسی

مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان، بندرعباس، ایران