صفحه اصلی > وابستگی سازمانی (affiliation) 

 

 

عنوان افیلیشن انگلیسی

 

Hormozgan Cancer Registry, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

عنوان افیلیشن فارسی

 

مرکز ثبت سرطان جمعیتی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان، بندرعباس، ایران

 

 

 

دانلود فایل وابستگی سازمانی (affiliation)