صفحه اصلی > اهداف برنامه ثبت سرطان 

 

 

اهداف برنامه ثبت سرطان جمعیتی

 

هدف کلی

جمع آوري منظم، مستمر و با کیفیت داده هاي بیماران سرطانی در مناطق جمعیتی و جغرافیایی کشور براي کنترل سرطان به منظور کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان

 

اهداف اختصاصی

1- تعیین میزان بروز استاندارد شده سرطان ها به تفکیک سن، جنس، خصوصیات توپوگرافیک و مورفولوژیک و منطقه جغرافیایی

2- پایش روند بروز سرطان و مرگ و میر در بین ساکنین منطقه تحت پوشش ثبت

 

اهداف فرعی

تعیین میزان بقاي سرطان هاي شایع

 

اهداف کاربردي

1- گزارش یافته ها به حرفه هاي مراقبت بهداشتی و عموم

2- استفاده از داده ها براي پیشگیري از سرطان، کنترل و برنامه هاي درمانی

3- تعیین عوامل خطر شناخته شده براي سرطان هاي شایع

4- شناسایی جمعیت هاي در معرض خطر