صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی 

 

  اولویت های پژوهشی مرکز ثبت سرطان جمعیتی استان هرمزگان

 • بررسی الزامات اطلاعاتی مورد نیاز سیستم اطلاعات ثبت سرطان جمعیتی براساس دیدگاه پزشکان
 • بررسی بار بیماری (وضعیت و روند بروز) سرطان های شایع در استان هرمزگان
 • بررسی عوامل خطر سرطان های شایع در جمعیت بومی استان هرمزگان
 • بررسی اپیدمیولوژیک زمینه های ژنتیکی سرطان های شایع در جمعیت بومی استان هرمزگان
 • ارزیابی روش های تشخیصی زودرس و غربالگری موثر براساس شرایط فرهنگی منطقه و نظام سلامت
 • بررسی نیازهای مراقبت در بیماران میتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی
 • بررسی وضعیت دسترسی عادلانه بیماران سرطانی به داروهای ضدسرطان یا داروهای ضددرد 
 • ارزیابی کیفیت خدمات درمانی سرطان و پراکنش دسترسی بیماران به امکانات درمانی
 • بررسی وضعیت اجرای طب تسکینی و آموزش متخصصین حوزه سلامت
 • بررسی ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی در پیشگیری و کنترل سرطان
 • نقش عوامل اقتصادی در پیشگیری و کنترل سرطان
 • تحلیل و برآورد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماری سرطان
 • بررسی میزان آگاهی و نگرش افراد جامعه در ارتباط با پیشگیری از سرطان و انجام تست های غربالگری
 • طراحی و توسعه برنامه های آگاهی بخشی عمومی برای تشخیص علایم و نشانه های اولیه سرطان های شایع
 • تعیین فراوانی انواع سرطان ناشی از شغل در صنایع بزرگ و کارگاه های صنعتی کوچک
 • بررسی میزان آلاینده های شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی در محیط عمومی و محیط صنایع و ارائه مداخلات مناسب