صفحه اصلي > اعضای مرکز 

 رئیس مرکز ثبت سرطان جمعیتی: دکتر مهربان شاهی

مسئول کنترل کیفی برنامهدکتر فرید خرمی  

کارشناس مرکز ثبت سرطان جمعیتی: مائده هاشمی پور

 

اعضاء کمیته های علمی و اجرایی ثبت سرطان:

آقای دکتر تیمور آقا ملائی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتر غلامعلی جاودان، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

آقای دکتر عبدالله غریب زاده، معاون درمان دانشگاه

خانم دکتر نسرین داوری دولت آبادی، مدیر توسعه پژوهش 

خانم دکتر مریم ذاکری، مدیر واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیردار

آقای دکتر یعقوب آشوری، رئیس مرکز رادیوتراپی شیمی درمانی امید

آقای دکتر علی آتش آب پرور، مدیر گروه پاتولوژی و رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان شهیدمحمدی

خانم صدیقه بهمنی، رئیس بخش مدارک پزشکی بیمارستان شهیدمحمدی

آقای دکتر غلامرضا روشندل، مسئول برنامه ملی ثبت سرطان