صفحه اصلی > اعضای مرکز > کارشناس مرکز 

کارشناسان  مرکز

مدرک تحصیلی

زهرا نادری

 

 

فناوری اطلاعات سلامت

 

 

نرگس ذاکری

 

فناوری اطلاعات سلامت 

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 6:45تا 15:30