صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضای کمیته های علمی و اجرایی ثبت سرطان 

نام و نام خانوادگی 

عکس

حوزه فعالیت / ایمیل /شماره تلفن

رتبه

رشته تحصیلی

cv

دکتر علی قنبری مطلق 

مرکز پزشکی آموزشی و   درمانی امام حسین 

 agmotlagh@gmail.com

        _

دکترای تخصصی بالینی

/رادیوانکولوژی

      دانلود

دکتر تیمور آقاملایی

معاون تحقیقات و فناوری

 taghamolaei@hums.ac.ir

 07633338583

 

استاد

آموزش بهداشت

     دانلود

دکتر محمود حسین پور


حوزه معاونت - معاونت بهداشتی

 

_

متخصص روانشناسی سلامت

     دانلود

دکتر عبداله غریب زاده

معاون درمان دانشگاه

   استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

     دانلود

دکتر نسرین داوری 

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

n.davari@hums.ac.ir

07633666367

     دانشیار 

                  مدیریت             

     دانلود

دکتر مریم ذاکری

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر/معاونت بهداشتی

33560368-076

 

 

 

_

MD-MPH مدیریت بیماریها

_

دکتر یعقوب آشوری

رئیس مرکز رادیو تراپی شیمی درمانی امید

استادیار

رادیوتراپی

     دانلود

دکتر علی آتش آب پرور

مدیر گروه پاتولوژی و رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان شهید محمدی

 

استادیار

آسیب شناسی

دانلود

خانم صدیقه بهمنی

_

رئیس بخش مدارک پزشکی بیمارستان شهید محمدی

_

_

_