نام و نام خانوادگی محل کار
دکترحبیب ترکی هيئت علمي دانشکده بهداشت-بخش حشره شناسی
دکتر خجسته شریفی هيئت علمي دانشکده پزشکی -بخش انگل شناسی
دكتر حسين فرشيدي هيئت علمي دانشكده پزشكي
دكتر مينو رجايي هيئت علمي دانشكده پزشكي
دکتر ناهید داودیان

هيئت علمي دانشكده پزشكي- بخش بیوشیمی

دکتر فرهاد قدیری صوفی هيئت علمي دانشكده پزشكي- بخش فیزیولوژی
دکتر مهسا رحیم زاده هيئت علمي دانشكده پزشكي- بخش بیوشیمی
دکتر مریم عرب فیروز جائی
هيئت علمي دانشكده پزشكي
دکتر پگاه موسوی هيئت علمي دانشكده پزشكي
دکتر اقدس دهقانی هيئت علمي دانشكده پزشكي
دکتر امین رضا نیک پور هيئت علمي دانشكده پزشكي
دکتر رضا افضلی هيئت علمي دانشكده پزشكي
دکتر سارا نیکوفال سهل آبادی هيئت علمي دانشكده داروسازی
دکتر الیاس کارگر ابرقویی هيئت علمي دانشكده پزشكي
دکتر نیلوفر کهکشانی هيئت علمي دانشكده داروسازی
دکتر مهدیه فرهنگی هيئت علمي دانشكده داروسازی
دکتر سلیمه میرزایی هيئت علمي دانشكده داروسازی
دکتر پریسا سرکوهی هيئت علمي دانشكده داروسازی